Менструален циклус

Период на наормален менструален циклус е 28 дена. Но, во некои случаи, кај одредени жени тој период може да е продолжен и да биде подолг или пократок.

Факт е дека мнозинството жени имаат нередовен меструален циклус. Прв ден од вашиот менструален циклус е денот кога добивате менструација. Целиот менструален циклус започнува со созревање на јајната клетка, внатре во јајникот. Моментот на прскање на зрелата јајна клетка од фоликулот и исфрлање во јајцеводите е моментот на на овулација.

14-тиот ден пред добивање на менстрауација е денот на овулација , односно таканаречениот најплоден ден. Следствено на тоа ,за плодни денови се сметаат од 12 до 16 ден од циклус односно 2 дена пред и потоа од денот на овулација (бидејќи сперматозоидите можат да преживеат во вагина до 48 часа).

Има повеќе начини за одредување на денот на овулација. Едни од повеќето начини се следниве:
Мерење на базална температура, која е зголемена во фаза на овулација

Водете си калeндар.

Напомена:
Многу битно за сметањето на овулација, односно плодни денови е да имате редовно точни менструации, бидејќи доколку имате нередовни менструации од било која причина (пореметување во хормонален статус, цисти) нема да можете точно да пресметате кога се Вашите плодни денови.