Прегледи и анализи потребни за вклучување на осигураното лице (парот) во постапката за БПО преку ФЗО

 1. Медицинска документација дека се извршени една или повеќе од следните методи: ХСГ и/или лапараскопија и хистероскопија, и/или лапаротомија; ехографско испитување не е доказна метода освен 4D ултразвук на кавум утери во случај на:
  • Утврден машки фактор на неплодност, со број на подвижни сперматозоиди и по припрема помал од милион.
  • Тешко нарушување на машкиот фактор, со помалку од 4% сперматозоиди со нормална морфологија
 2. Документи за направени две или повеќе анализи на спермата со најмаку еден месец разлика меѓу нив во повеќе од една здравствена установа, која има дозвола од Министерството за здравство за вршење на таа дејност, а последната анализа да не е извршена пред повеќе од една година пред поднесувањето на барањето
 3. Податоци за неплодност за период од најмалку три години, лекувана со конвенционални методи, со реализирани најмалку четири циклуси на интраутерина инсеминација (IUI);
 4. Резултати од извршена анализа на хормонален статус: FSH, LH, PRL, E2, TSH – трет ден од циклус, (не постари од шест месеци);
 5. PAP skrining (не постар од една година доколку бил уреден);
 6. Микробиолошки брисеви од вагина и цервикс вклучувајќи и Chlamidia trachomatis (не постари од шест месеци);
 7. Маркери за Hepatit B i C, HIV за двајцата брачни партнери (не постари од шест месеци);
 8. Крвна слика, гликемија, седиментација (не постари од шест месеци);
 9. Друга медицинска документација во зависност од здравствената состојба на брачниот пар (извршени дијагностички или оперативни интервенции во врска со стерилитет, извршени инсеминации, извршени ин витро фертилизации, останати заболувања, терапија и мислење од специјалисти, останато).