Shqyrtime dhe analiza të nevojshme për përfshirjen e personit të siguruar (çifti) në procedurën BPO përmes HIF

 1. Dokumentacion mjeksorë që janë kryer një ose më shumë nga metodat në vijim: HSG dhe/ose laparoskopi dhe histeroskopi, dhe/ose laparotomi; ehografija nuk është metodë provë përveç 4D ultrazërit në shprastirën e mitrës në raste kur:
  • Është vërtetuar faktoir i infertilitetit nga ana e mashkullit, me numër të spermatozoidëve të lëvizshëm dhe të përgatitjes më pak se një milion.
  • Çrregullim i rëndë i faktorit mashkullorë, me më pak se 4% të spermatozoidëve me morfologji normale.
 2. Dokumentacion për kryerjen e analizimit të spermës dy ose më shumë herë me dallim kohor më së paku një muaj ndërmjet në më shumë se një ordinancë shëndetësore e cila ka leje nga ministria e shëndetësisë për kryerjen e këtij aktiviteti, dërsa analiza e fundit të mos jetë kryer para më shumë se një viti nga aplikimi i kërkesës.
 3. Të dhëna për infertilitet në periudhë më së paku tre vjeçe, shërim me moetoda konvencionale, me më së paku katër cikle të realizuar të inseminimit intrauterin (IUI);
 4. Rezultate nga analiza të bëra të statusit hormonal: FSH, LH, PRL, E2, TSH- në ditën e 3 të ciklit, (jo më të vjetër se 6 muaj);
 5. PAP skrining (jo më i vjetër se 6 muaj, nëse ka qenë i rregullt;
 6. Strisho (analizë e sekretit) mikrobilogjike nga vagina dhe cervixi duke përfshirë edhe Chlamidia trachomatis (jo më të vjetër se 6 muaj);
 7. Marker për Hepatit B dhe C, HIV për të dy parnterët bashkëshortorë (jo më të vjetër se 6 muaj);
 8. Pasqyrë e gjakut, glikemi, sedimentacion (jo më të vjetër se 6 muaj);
 9. Dokumentacion tjetër mjeksorëvarësisht nga gjendja shëndetsore e çiftit bashkëshortorë (dijagnostika të kryera ose intervenime operative që kanë lidhje me sterilitetin, inseminime të kryera, in vitro fertiliyime të realizuara, sëmundje të tjera, terapia dhe mendime nga specialistë, te tjera..)