Shërbimet

SHËRBIMET QË OFROJMË

 1. Kontroll komplet:
 2. Shërim me laser, një herë, pa dhimbje
 3. Vërtetim të shtatzanisë vetëm në 5 ditë të vonesës së ciklit menstrual të rregullt.
 4. Udheheqje e shtatzanisë
 5. Dijagnostikimi prenatal
 6. Këshillim gjenetik
 7. Sonogram gjenetik
 8. Skrining për Down Syndrome
 9. Kontroll i gjinjëve
 10. Biopsioni
 11. Himenoplastika
 12. Konsultime profesinale falas
 13. HPV tipizim
 14. Marrje bris për testime mikrobiologjike
 15. Inseminimi

SHERBIMET E QENDRA E FERTILIZUESIT EFIKAS (IVF):

 1. Në fertilizimi in vitro (IVF - ICSI)
 2. Inseminimi intrauterine
 3. Folikulometria UZ
 4. Aspiracioni i kist
 5. Ngrirja e spermës
 6. Ruajtja e spermës së ngrirë
 7. IMSI
 8. TESE - Ndarja e spermës
 9. Ruajtja e materialit TESE
 10. Spermogram