Биопсија

Биопсија е дијагностичка метода. Безболна интервенција со која се зема дел од ткиво кое потоа прецизно се испитува под микроскоп и така се гледаат промените па се воспоставува конечна дијагноза.

Зборот биопсија доаѓа од грчките зборови bios што значи живот и opsein што значи гледа, разгледува.

Материјалот се зема од места каде има промени, односно од место каде докторот се сомнева дека постои патолошка промена.

Претставува медицинска техника која вклучува земање дел од ткиво поради испитување. Ткивото се испитува под микроскоп така што се воспоставува конечна дијагноза.