IMSI – интацитоплазматско инјектирање на морфолошки селектиран сперматозоид

Претставува варијација на ICSI, но со таа разлика што при IMSI  со помош на специјален микроскоп, на големо зголемување ембриологот ги анализира сите структури на сперматозоидот, вклучително и јадрото каде се наоѓа генетскиот материјал и на тој начин го одбира структурно најздравиот.

Има студии кои покажуваат дека користењето на IMSI го зголемува процентот на успешни бремeности.